Tuesday, April 17, 2012

Univerzalni standardi ljudskih prava?

(...)
"Nerealno  je  očekivati  od  ovog  pristupa  da  izdejstvuje  potpunu  saglasnost  o  tumačenju  i  primeni standarda,  svejedno  da  li  standarda  u  pogledu  postupanja  i  kažnjavanja  ili  bilo  kog  drugog  ljudskog prava. To očekivanje bi pretpostavljalo da postoji tumačenje oko kojeg se treba složiti. Ako razmišljamo o  tumačenju  koje  bismo  voleli  da  pretočimo  u  normu,  to  će  verovatno  biti  ono  tumačenje  koje  je formulisano  u  okviru  naše  kulture.  Dalja  refleksija  o  tome  kakav  bi  bio  naš  stav  prema  tumačenju nastalom u okviru neke druge kulture ilustruje neodrživost ove pozicije. 

Na primer, Severnoamerikanac može  smatrati  da  je  kraći  boravak  iza  rešetaka  prikladna  kazna  za  krađu,  i  želeti  da  to  postane univerzalna  kazna  za  taj  prestup.  Musliman,  pak, može  smatrati  da  je  odsecanje  šake  prikladno,  pod određenim  uslovima  i  pošto  se  ispune  stroge  garancije.  Bilo  bi  poučno  za Severnoamerikanca  da promisli  kako  bi  se  osećao  kad  bi  muslimanska  kazna  postala  norma.  Većina  zapadnih zagovornika ljudskih prava  verovatno ima nejasan osećaj da se ove dve kazne jednostavno ne mogu porediti, jer je islamska  kazna  'očigledno'  svirepa  i  nečovečna  i  nikada  ne  treba  ni  da  dobije  priliku  da  konkuriše zatvoru  kao  mogućna  kazna  za  rečeni  prestup.  Musliman  može  odgovoriti  tvrdnjom  da  je  taj  osećaj proizvod  zapadne  etnocentričnosti. Ja  ne  sugerišem  da  bi  islamsku  ili  bilo  koju  drugu  kaznu  trebalo pretvoriti  u  univerzalnu  normu.  Samo  želim  da  ukažem  na  to  da  postići  saglasnost  o  univerzalnom standardu možda i nije tako prosto kao što mislimo ili kao što bismo želeli.
(...)

Abdullahi A. An-Na`im (1992), “Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment” u: Human Rights in Cross-cultural Perspectives: A Quest for Consensus (ed. Abdullahi Ahmed An-Na`im), Philadelphia: Univeristy of Pennylvania, str. 19-43.

No comments: