Saturday, December 17, 2011

Uloga kontrolnih institucija u političkom sistemu Republike Srbije

rad objavljen u zborniku radova (2011), "Evropa 2020. - izazovi koji očekuju Srbiju" (ur. Ćorluka, Aleksandar), Beograd: CRMS.

LINK za pdf.
_______________________________________________

Uvod

     Cilj ovog rada je da prikaže ulogu kontrolnih institucija u političkom sistemu Republike Srbije. One su osnovane i postoje pre svega zarad uspostavljanja vladavine prava. Pokušaću da ukažem na prednosti ovih institucija, njihove nedostatke kao i probleme sa kojima se suočavaju u tranzicionom društvu kakvo je naše. Više je nego jasno, kada ove institucije budu imale kapacitete i realnu moć da rade samostalno i da se njihove odluke sprovode, da ćemo moći da govorimo o Srbiji kao državi u kojoj postoji vladavina prava - što je  svakako cilj svake reforme političkog sistema i civilizacijski ideal dobro uređene države u kojoj se poštuju ljudska prava.