Thursday, January 14, 2016

Socijalni profili političkih funkcionera u gradskim opštinama u Beogradu i gradu Beogradu

Ceo rad u pdf-u (LINK)

Бобан  Ж. Стојановић[1]


СОЦИЈАЛНИ ПРОФИЛИ ПОЛИТИЧКИХ ФУННКЦИОНЕРА У ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У БЕОГРАДУ И ГРАДУ БЕОГРАДУ

РАДНА ВЕРЗИЈА

Кључне речи: социјални профили, креатори јавних политика, градске општине, председник општине, професија, пол

Овај рад тематски представља корак даље у односу на радове о стању локалне самоуправе у Србији[2] који је теоријског карактера, и о ставовима грађана о учинковитости децентрализације одлучивања у граду Београду[3] који је емпиријског карактера. Прво поглавље (1) овог рада представља контекст истраживања. У наредном поглављу (2) представљамо методологију истраживања. У трећем (3) поглављу приказујемо резултате истраживања. У поглављу четири (4) анализирамо резултате истраживања.