Friday, January 18, 2013

Iskustvo sa birokratijom

Često slušamo na ulici, u prolazu negativna iskustva sa birokratijom. Kada se i sami nađemo u sitaciji da nam je potrebno nešto od nje, onda uvidimo i zašto se svi žale. Primer oko APR-a i potrebnih dokumenata za registraciju NVO nam samo govori o teorijskom problemu poznatijem kao “birokrate proizvode više output-ova od potrebnih”, i ovo je primer koji datu tezu potvrđuje.

U teoriji javnog izbora, konkretno u analizi birokratije postoji teza da su birokrate budžet maksimizatori (Niskanen prema Dunleavy, 1991; Shepsle, 2010; Hindmoor, 2006) i da teže da uvećaju budžete svoje birokratske organizacije. Niskanen tvrdi da birokrate da bi uvećale ili zadržale visoke budžete “proizvode previše” (čime god se ove birokratske organizacije bavile). U konkretnom primeru potvrde ovoga, može se reći da MUP i njihove područne uprave u saradnji sa APR-om “proizvode previše”, a to se ogleda na primeru ličnih karti i korišćenja istih.