Monografije i radovi

Stojanović, Boban; Ivković, Aleksandar (2021), Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji - 2021. godina, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije. (link)

ISBN:  978-86-80578-16-3


Stojanović, Boban (2021), Lokalna omladinska politika u Republici Srbiji: Saveti za mlade jedinica lokalne samouprave, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika.  (link)

ISBN: 978-86-80578-15-6

Stojanović, Boban; Vukov, Tamara (2020), Život mladih u Srbiji: Uticaj KOVID-19 pandemije, Beograd: Misija OEBS-a u Srbiji i Krovna organizacija mladih Srbije. (link)
ISBN 978-86-80578-10-1

Stojanović, Boban (2020), Analiza normi i praksi napredovanja u zvanje na univerzitetima, Beograd: Mreža akademske solidarnosti i angažovanosti. (link)
ISBN: 978-86-81918-00-5


Stojanović, Boban; Ivković, Aleksandar (2020), Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji - 2020. godina, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije (link)
ISBN:  978-86-80578-09-5


Stojanović, Boban – ur. (2020), Mladi u kampanji 2020. - Monitoring izveštaj, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije. (link)

Stojanović, Boban (2019), Vodič kroz instituciju Zaštitnika građana, Beograd: Inicijativa mladih za ljudska prava. (link)
ISBN: 978-86-85381-41-6

Stojanović, Boban (2019), Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji - 2019. godina, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije. (link)
ISBN: 978-86-80578-05-7

Stojanović, Boban; Pejić, Miljana; Jović, Nikola – ur. (2019), Evropska unija i evropske integracije Republike Srbije, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije. (link)
ISBN: 978-86-80578-04-0

Stojanović, Boban et al. (2018), Kvalitet doktorskih studija u društvenim i humanističkim naukama u Srbiji, Beograd: Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i PERFORM. (link)
ISBN: 978-86-900567-0-5

Stojanović, Boban (2018), Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji - 2018. godina, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije. (link)
ISBN: 978-86-80578-03-3

Maletin, Nenad; Stojanović, Boban – ur. (2017), Minimum standarda za učešće mladih u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije. (link)

Stojanović, Boban (2017), Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji, Beograd: Krovna organizacija mladih Srbije. (link)
ISBN 978-86-80578-02-6     
                                                                       
Vučenović, Marko; Gajić, Mihailo; Stojanović, Boban (2015), Industrijski odnosi i uslovi rada u Republici Srbiji 2013., Beograd: Institut za industrijske odnose. (link)
ISBN 978-86-80256-00-9
UDK 331.104(497.11)"2013"(0.034.2)


OBJAVLJENI RADOVI U NAUČNIM ČASOPISIMA I ZBORNICIMA RADOVA

Stojanović, Boban (2021), "Uticaj KOVID-19 pandemije na visoko obrazovanje na pravnim fakultetima u Republici Srbiji", u: Mirković, Neda (ur.), Obrazovanje u oblasti ljudskih prava u Srbiji, Beograd: Civil Rights Defenders, str. 57 - 71. (link)


Bursać, Dejan;
Stojanović, Boban (2020), "Party Dynamics and Leadership Longevity: Experience From Western Balkans and Visegrad Group Countries", in: Przeglad Europejski (European Review), (4/2020), pp. 105-116. (link)

ISSN: 1641-2478

Stojanović, Boban (2018), “Personalizacijom izbornog sistema do demokratije i odgovornosti”, u: Nikolić, Miloš (ur.), Prilog raspravi o novom Ustavu Republike Srbije - predlozi i osvrti, Beograd: Libertarijanski klub – LibeK, str. 44 – 50. (link)

ISBN 978-86-920063-5-7

Stojanović, Boban; Dragaš Sunčica (2017), “Election Analysis: The 2017 Presidential Elections in Serbia” u: Srpska politička misao, God. 24, Vol. 58 (Br. 4/2017), Beograd: Institut za političke studije, str. 371 – 384. (link)
ISSN 0354-5989
UDC 324:342.511(497.11)“2017“


Stojanović, Boban; Jović, Nikola (2017), “Personal or Party Electoral Campaigns in Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Kosovo* - Empirical Findings”, in: Serbian Political Thought, Year. 9, Vol. 15 (No. 1/2017), Belgrade: Institute for Political Studies, pp. 37 – 51. (link)
ISSN 1450-5460
UDC 324(497.11)(497.6)(497.16)(497.115)”2015”


Stojanović, Boban (2017), “Da li birači ekonomski glasaju – Srbija, Hrvatska, Crna Gora?”, u: Administracija i javne politike, God. 3, Vol. 7 (Br. 1/2017), Beograd: Institut za političke studije, str. 27 – 48. (link)
            ISSN 2406-2529
            УДК 324:338.2(497.11)(497.5(497.16)


Stojanović, Boban (2017), “Partijski koreni populizma u Srbiji”, u: Nikolić, Miloš (ur.), Zloupotreba naroda: Priroda populizma u Srbiji, Beograd: Libertarijanski klub – LibeK, str. 29 – 32. (link)
ISBN 978-86-920063-1-9

Stojanović, Boban (2017), “Socioekonomske teme u kampanji 2016. godine”, u: Pilipović, Gordana; Stojiljković, Zoran (ur.), Stranke i javne politike: izbori u Srbiji 2016. godine, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 69 – 100. (link)
ISBN 978-86-86661-83-8

Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2017), Presidentialisation of Serbian Political Parties - Causes, Consequences and Possible Solutions, Belgrade: Faculty of Political Sciences Univeristy of Belgrade. (link)
ISBN 978-86-6425-031-3
UDC 329(497.11)

Lončar, Jelena, Stojanović, Boban (2016), "The Influence of the Electoral System on Candidates’ Election Campaign Strategies and the Work of Members of Parliament" in Stojiljkovic, Zoran; Spasojevic, Dusan (eds), Voters, Parties, Elections - How to Democratize Political Parties in Montenegro and Serbia?, Belgrade, Podgorica: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade and Center for Monitoring and Research - CeMi, pp. 69 - 86. (link)
ISBN 978-86-6425-018-4

Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2016), “Uticaj izbornog sistema na izborne strategije kandidata i ponašanje poslanika u Srbiji” u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan (ur), Birači, partije i izbori – kako demokratizovati partije u Crnoj Gori i Srbiji?, Beograd, Podgorica: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za monitoring i istraživanje – CeMI. str. 77 – 94. (link)
ISBN 978-86-6425-019-1

Stojiljković, Zoran; Jovanović, Milan; Orlović, Slaviša; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena; Stojanović, Boban; Mihailović, Vojislav (2016), Bringing MPs Closer to Citizens - Analysis of the Electoral Reform Proposals, Belgrade: Faculty of Political Sciences Univeristy of Belgrade. (link)
ISBN 978-86-6425-020-7

Stojiljković, Zoran; Jovanović, Milan; Orlović, Slaviša; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena; Stojanović, Boban; Mihailović, Vojislav (2016), Kako približiti poslanike građanima? Analiza predloga za izmenu izbornog zakonodavstva, Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. (link)
ISBN 978-86-6425-021-4

Stojanović, Boban, Jović, Nikola (2015), “Personal or Party Election Campaigns in Serbia - Empirical Findings”, in: Comparative Balkan Politics, Year 1, Vol. 1 (No. 1/2015), Podgorica: Center for Monitoring and Research – CeMI, pp. 5 - 25. (link)
ISSN 2337-0475

Stojanović, Boban (2015), “Socijalni profili političkih funkcionera u gradskim opštinama u Beogradu i gradu Beogradu”, u: Administracija i javne politike, God. 1, Vol. 3 (Br. 3/2015), Beograd: Institut za političke studije, str. 7 - 31. (link)
ISSN 2406-2529
УДК 352.075(497.11 Beograd):316.344

Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2015), “Electoral Campaigns in Serbia from 2000 to 2014.” in: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena (eds), How to Make Intra-Party Democracy Possible? Institutional Factors and Internal Dynamics of Intra-Party Relations, Belgrade: Faculty of Political Sciences, University of Belgrade and Center for Monitoring and Research - CeMi, pp. 89 - 109. (link)
ISBN 978-86-6425-004-7

Lončar, Jelena; Stojanović, Boban (2015), “Izborne kampanje u Srbiji od 2000. do 2014. godine”, u: : Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Lončar, Jelena (ur), Kako internu stranačku demokratiju učiniti mogućom? Institucionalni faktori i interna dinamika unutarstranačkih odnosa, Beograd: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Centar za monitoring i istraživanje – CeMI, str. 89 – 109. (link)
ISBN 978-86-6425-006-1

Stojanović, Boban; Jović, Nikola (2014), “Decentralizacija odlučivanja u gradu Beogradu – stavovi građana o učinkovitosti”, u: Politička revija, God. 26, Vol. 42 (Br. 4/2014),  Beograd: Institut za političke studije, str. 97 – 116. (link)
ISSN 1451-4281
УДК 342.25:352(497.11 Beograd)

Stojanović, Boban (2014), “Lokalna demokratija u Srbiji – stanje i perspektive”, u: Srpska politička misao, God. 21, Vol. 45 (Br. 3/2014), Beograd: Institut za političke studije, str. 75 – 92. (link)
ISSN 0354-5989
УДК 352(497.11):321.7

Stojanović, Boban (2014), “Da li birači u Srbiji ‘ekonomski’ glasaju?”, u: Politički život, Br. 11, Beograd: Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka i JP Službeni glasnik, str. 73 – 85. (link)
ISSN 2217-7000
UDC 324:338(497.11)“2014“

Stojanović, Boban (2014), “Partijski predlozi javnih politika na izborima 2014. godine”, u: Jovanović, Milan; Vučićević, Dušan (ur.), Izbori u Srbiji 2014. godine: Politička rokada, Beograd: Institut za političke studije, str. 177 – 201. (link)
ISBN 978-86-7419-279-5
УДК 329:324(497.11)”2014”

Spasojević, Dušan; Stojanović, Boban (2014), “Ekonomske i socijalne politike u izbornoj kampanji 2014.”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), Izborne ponude i rezultati: Evropski izbori i izbori u Srbiji 2014. godine”, Beograd: Konrad Adenauer fondacija i Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, str. 45 – 62. (link)
ISBN 978-86-86661-75-3

Stojanović, Boban (2013), “Koalicije i izbori 2012. godine u Srbiji”, u: Jovanović, Milan; Vučićević, Dušan (ur.), Izbori u Srbiji 2012. godine: (ne)očekivana promena, Beograd: Institut za političke studije, str. 117 - 137. (link)
ISBN 978-86-7419-266-5
УДК 329:324(497.11)“2012“

Stojanović, Boban (2013), “Srpski pokret obnove”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 311 - 328. (link)
ISBN 978-86-86661-69-2

Stojanović, Boban; Jović, Milica (2013), “Liberalno demokratska partija”, u: Stojiljković, Zoran; Spasojević, Dušan; Pilipović, Gordana (ur.), (Ne)demokratsko redizajniranje političkih partija u Srbiji, Beograd: Konrad Adenauer fondacija, str. 129 - 163. (link)
ISBN 978-86-86661-69-2

Stojanović, Boban (2012), “Socijalni i politički rascepi - teorijski okvir i slučaj Srbije”, u: Studentski godišnjak, God.2; Br.2, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 89 - 100. (link)

Stojanović, Boban (2011), “Uloga kontrolnih institucija u političkom sistemu Republike Srbije”, u: Ćorluka, Aleksandar (ur.), Evropa 2020. - izazovi koji očekuju Srbiju, Beograd: Centar za razvoj međunarodne saradnje, str. 78 - 87. (link)
ISBN 978-86-88357-03-
6

No comments: