O autoru

CV u pdf-u

Profil na Academia.edu                                                               


MA Boban Stojanović je rođen 1989. godine. Doktorand je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.Osnovne akademske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka upisao je 2008. godine, a diplomirao je u junu 2012. godine kao prvi u generaciji. 
Iste godine upisuje master studije politikologije, master rad je odbranio u oktobru 2013. godine (tema: Uticaj političkih partija na javne politike u Srbiji).  
Upisuje doktorske studije politikologije 2013. godine na kojima je položio sve ispite i trenutno je u procesu izrade doktorske disertacije: "Uticaj političkih partija na formiranje lokalnih izvršnih vlasti u Srbiji od 2008. do 2016. godine" (odlukom Veća Univerziteta u Beogradu odobrena izrada disertacije).
Istraživač je u Centru za demokratiju Fakulteta političkih nauka gde je bio angažovan na regionalnom istraživačkom projektu (Balkan Comparative Electoral Study: Impact of Personal Vote on Internal Party Democracy) i više nacionalnih istraživačkih i edukativnih projekata.

Objavio je osam monografija i dvadeset pet naučnih radova u naučnim časopisima i zbornicima radova

Učestvovao je na devet naučnih konferencija i predstavio pet radova na međunarodnim naučnim konferencijama (između ostalog na 24-om Kongresu političkih nauka 2016. godine i na ECPR Standing Group on Eastern and Central European Politics u aprilu 2018. u Klužu).

U slobodno vreme je politički komentator

Osnivač je profesionalnog udruženja: Grupa za analizu i kreiranje javnih politika - GAJP

Izvor: N1

Izvor: Medija centar

Izvor: Medija centar

Izvor: Vreme

No comments: