Thursday, May 30, 2013

Civilno društvo u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Civilno društvo i sindikati

Sažetak:
Rad se bavi ulogom civilnog društva u demokratskom poretku. Analizira se teorijski značaj civilnog društva za konsolidaciju demokratije, funkcije civilnog društva i konkretan okvir delovanja civilnog društva u Republici Srbiji. Bavimo se pravnim okvirom, istorijatom delovanja i ključnim oblastima delovanja organizacija civilnog društva. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je institucionalizovan mehanizam saradnje države i civilnog društva koja je vladina služba. Analizira se njen pravni položaj i nadležnosti, unutrašnja organizacija i ciljevi. Kancelarija je zadala sebi šest strateških ciljeva koje treba da ispuni do 2014. godine.

Ključne reči:
            Civilno društvo, konsolidacija demokratije, organizacije civilnog društva, Kancelarija za
            saradnju sa civilnim društvom


Link za ostatat teksta u pdf-u.

Sunday, May 26, 2013

Svetska enciklopedija političkih sistema i partija

Link za sjajnu enciklopediju političkih sistema i partija  (iz 2006. godine) na skoro 1600 strana.Saturday, May 25, 2013

Gradske opštine - veće nadležnosti ili ukidanje

   Lokalna samouprava u Republici Srbiji je jednostepena. Lokalna samouprava se ostvaruje kroz opštine, grad i Grad Beograd. Gradske opštine u Beogradu nisu jedinice lokalne samouprave. Grad Beograd jeste, i on svojim statutom osniva gradske opštine i prenosi im neke nadležnosti.

   02. juna su izbori u  gradskoj opštini u kojoj ja živim, u Zemunu. Uvek sam smatrao da su gradske opštine u Beogradu koje imaju političku nezavisnost (imaju svoje skupštine opština izabrane na neposrednim izborima koje biraju izvršne organe: predsednika i veće) nepotrebne. Gradske opštine nemaju nadležnosti koje zahtevaju političku nezavisnost. Nikakve bitne odluke se ne donose na nivou gradskih opština, Grad Beograd kao jedinica lokalne samouprave i osnivač gradskih opština određuje visinu budžeta gradskih opština.

Saturday, May 18, 2013

PR dani, Nevena Adžemović i izborni sistem

Kada nakon seminara imate inspiraciju da napišete blog to je znak da je seminar bio dobar. Ove godine su održani peti PR dani na Fpn-u. Uvek sam bio skeptik prema takvom formatu seminara, sa otprilike 100 učesnika i smatrao sam da je nemoguće bilo šta kvalitetno uraditi na istom. Demantovali su me prošle godine, kao i ove. Sjajan izbor predavača i gostiju na debatama je potpuno opravdalo moja očekivanja i ove godine. Prošle godine sam pisao blog o tome kako mediji iskrivljuju vesti, a ove godine me je najviše inspirisala debata „Žene u politici“ i priča koja se povela o poslanici Neveni Adžemović.