Monday, March 26, 2012

Nema departizacije bez privatizacije!

"Osnovu borbe protiv korupcije treba da čini jačanje tržišnih odnosa i konkurencije kako bi se političarima dalo što manje nadležnosti u privredi, jer je nivo korupcije u direktnoj vezi s udelom državne svojine i stepenom regulisanosti privrede."

Tuesday, March 20, 2012

Zar je ovo teško razumeti?

"Radnici su bolje plaćeni i imaju bolje uslove rada samo tamo gde ima više kapitala i investicija, a to je moguće tamo gde kapital može da napravi profit.
(...)
Ekonomsku perspektivu Srbije ugrožava vladajuća ekonomska filozofija kolektivizma i svemoguće države.
(...)
Međutim, učenje na greškama pokazalo je da je sveprisutna država istinska prepreka dobrom životu.
(...)
Mi verujemo da je za privredni rast neophodna vladavina prava i visok stepen ekonomskih sloboda pojedinaca, a ne „mudro“ ekonomsko rukovođenje države privredom i favorizovanje jednih ili drugih firmi ili privrednih grana.
(...)
Uloga države nije da bude preduzetnik, pregovarač u ekonomskim sporovima, niti garant ičijeg ekonomskog blagostanja; prevashodna uloga države je da obezbedi red i poštovanje zakona kažnjavanjem prekršilaca. Iznad svega, ona treba da pruža samo okvir pojedincima da sami budu kovači svoje sreće.
(...)
Zarad ostvarenja naše vizije moderne Srbije kao ekonomski bogatog i naprednog društva slobodnih pojedinaca neophodno je izvršiti radikalnu reformu ekonomije koja bi kao osnovni moto imala sklanjanje države sa leđa građana i stvaranje uslova koji podstiču slobodno preduzetništvo. Ekonomski rast je jedini i najbolji socijalni program, a njega neće biti bez smanjenja državnog uplitanja u naše individualne živote, kao i bez uspostavljanja efikasne vladavine zakona."

Sunday, March 18, 2012

Politika taksi prevoza - grad Beograd (Dinić, Kozakijević, Milenković i Stojanović)


Politika taksi prevoza
- grad Beograd -

Dinić Enes                                                                                     
Kozakijević Lav Boris  
Milenković Filip  
Stojanović Boban  

Uvod:

     Ovaj rad će predstaviti kakva je lokalna taksi politika grada Beograda, koji su problemi, mane, načini prevazilaženja problema, mogućnosti i rešenja. Ovo je oblast o kojoj se malo govori i istražuje, a u izvesnom smislu je paradigmatičan primer. Autori će nastojati da u toku rada prikažu osnovne specifičnosti i instrumente ove sektorske politike, prikazaće kakav uticaj imaju svi akteri koji učestvuju u kreiranju taksi politika kao i njihove interese, ali i kakve su posledice ili pogodnosti po korisnike taksi usluga, kao i moguće alternative. Naš cilj jeste da prikažemo da aktuelna taksi politika grada Beograda ide na štetu korisnika - građana Beograda i onih koji u Beograd dolaze.