Thursday, May 30, 2013

Civilno društvo u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Civilno društvo i sindikati

Sažetak:
Rad se bavi ulogom civilnog društva u demokratskom poretku. Analizira se teorijski značaj civilnog društva za konsolidaciju demokratije, funkcije civilnog društva i konkretan okvir delovanja civilnog društva u Republici Srbiji. Bavimo se pravnim okvirom, istorijatom delovanja i ključnim oblastima delovanja organizacija civilnog društva. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je institucionalizovan mehanizam saradnje države i civilnog društva koja je vladina služba. Analizira se njen pravni položaj i nadležnosti, unutrašnja organizacija i ciljevi. Kancelarija je zadala sebi šest strateških ciljeva koje treba da ispuni do 2014. godine.

Ključne reči:
            Civilno društvo, konsolidacija demokratije, organizacije civilnog društva, Kancelarija za
            saradnju sa civilnim društvom


Link za ostatat teksta u pdf-u.

No comments: