Friday, December 4, 2015

Ubijanje lokalne demokratije u Srbiji


Blic je juče objavio vest o nacrtu Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Za sada, iako je nacrt u fazi javne rasprave – nije ga moguće pronaći u online verziji. Ono što sam uspeo da pronađem kao komentar zakona jeste izjava generalnog sekretara SKGO-a. Kako je on izjavio za Blic, u nacrtu Zakona se predviđaju rešenja kojima će se smanjiti izvorni i ustupljeni prihodi jedinica lokalnih samouprava (JLS). 
Kako je navedemo: Ukidaju se pojedine takse, a umanjuju se i sredstva koja smo dobijali od poreza na zarade. Do sada su lokalne samouprave zadržavale 80 odsto tih sredstava, a ubuduće će kako to predviđa Nacrt zakona to biti samo 50 odsto. Ono što je opasno je što se smanjuju upravo oni prihodi koji su bili sigurni.”


Šta je bitno da znamo o finansiranju lokalnih samouprava?

Jedinice lokalne samouprave (JLS) se finansiraju kroz izvorne prihode i prenete prihode sa višeg nivoa vlasti. Preneti prihodi su ustupljeni prihodi i transferi.

Izvorni prihodi su porezi, takse i naknade čiju osnovicu i stopu utvrđuju JLS.
Ustupljeni prihodi su porezi i naknade, čije osnovice i stope utvrđuje država, a sam prihod se deli između države i JLS, tj. prihod ostvaren na teritoriji lokalne samouprave, ustupa se u celini ili delimično toj lokalnoj samoupravi. Ustupljeni prihodi mogu biti od poreza (na prihod, na nasledstvo itd.) ili od naknada (na korišćenje motornih vozila, za zagađivanje životne sredine itd).
Pojedinačno  najznačajniji  ustupljeni  prihod  lokalnih  samouprava,  i  ne  samo  ustupljeni  već ubedljivo  najznačajniji  prihod  jeste  porez  na  zarade  koji  se  plaća  prema  mestu prebavilišta zaposlenog.  Svim  lokalnim  samoupravama,  osim  Grada  Beograda,  pripada 80%  od  tako  naplaćenog  poreza  na  zarade  na  njihovoj  teritoriji  dok  preostalih  20% pripada budžetu Republike. Samo u Gradu Beogradu, ovaj udeo iznosi 70% naplaćenog poreza. Osim toga, jako je važno napomenuti da prihod od poreza na dohodak građana učestvuje sa između 22,1% i 29% u ukupnim prihodima JLS.
Takođe, JLS pripadaju i transferi iz budžeta Republike koji mogu biti nenamenski i namenski koji se koristi za finansiranje određenih funkcija.

Kako procentualno izgleda zastupljenost kojih prihoda u budžetima JLS? (podaci 2007. – 2010.; situacija je slična i u prethodnim godinama).Osim smanjenja izvornih i ustupljenih prihoda, nacrt Zakona predviđa kako Blic prenosi - 24,1 milijarde dinaća veće transfere ka lokalnim samoupravama. Kada se radi o transferima, bitno je navesti da se u Srbiji transferi gotovo po pravilu obavljaju prema političkoj liniji. U istraživanju Centra za primenjenje studije su upoređeni transferi po više linija na više primera, ali je najupečatljive poređenje Čačka (grada koji je tada imao drugačiju partijsku vlast od republičke) i Jagodine (lider Jedinstvene Srbije je tada bio ključni igrač u formiranju republičke Vlade). Pogledajte samo neke od transfera:


Iz prethodnih tabela se dosta toga može zaključiti o transferima. Da bi lokalne samouprave mogle da funkcionišu i da imaju samostalnost, neophodno je da imaju visoke izvorne prihode i da što manje zavise od republičkih vlasti.

Smanjenje izvornih prihoda, kao i promena procentualne podele ključnog ustupljenog prihoda (poreza na dohodak, koji je učestvovao u prihodima JLS sa između 22 i 30% udela) sa 80% u korist JLS na 50%, kao i povećanje transfera od strane republike ima samo jedan cilj – a to je da dodatno uruši autonomiju i samostalnost lokalnih samouprava i da pojača zavisnost od republičkih vlasti. Ukoliko se Zakon o finansiranju lokalne samouprave usvoji sa takvim odredbama, to nije ništa drugo nego ubijanje lokalne demokratije u Srbiji.

Literatura:
Honadle, Beth; Costa, James; Cigler, Beverly, Fiscal Health for Local Governments: An Introduction to Concepts, Practical Analysis, and Strategies, Elsevier Academic Press, San Diego, 2004.
Spirić, Dragan; Bućić, Aleksandar, „Ka stabilnom i održivom sistemu finansiranja lokalne samouprave u Republici Srbiji“, Polis, Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije i Centar za javnu i lokalnu upravu - Palgo centar, Beograd, 1/2012.
Stojanović, Boban (2014), “Lokalna demokratija u Srbiji – stanje i perspektive”, u: Srpska politička misao, God. 21, Vol. 45 (Br. 3/2014), Beograd: Institut za političke studije, str. 75 – 92. (link)
Zakon o finansiranju lokalne samouprave, Sl. glasnik RS, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013.
Zakon o porezu na dohodak građana, Sl. glasnik RS, br. 108/2013.
Finansiranje lokalne samouprave u Srbiji i uticaj političke veze lokalne i republičke vlasti, Centar za primenjene evropske studije, Beograd.

No comments: