Tuesday, March 20, 2012

Zar je ovo teško razumeti?

"Radnici su bolje plaćeni i imaju bolje uslove rada samo tamo gde ima više kapitala i investicija, a to je moguće tamo gde kapital može da napravi profit.
(...)
Ekonomsku perspektivu Srbije ugrožava vladajuća ekonomska filozofija kolektivizma i svemoguće države.
(...)
Međutim, učenje na greškama pokazalo je da je sveprisutna država istinska prepreka dobrom životu.
(...)
Mi verujemo da je za privredni rast neophodna vladavina prava i visok stepen ekonomskih sloboda pojedinaca, a ne „mudro“ ekonomsko rukovođenje države privredom i favorizovanje jednih ili drugih firmi ili privrednih grana.
(...)
Uloga države nije da bude preduzetnik, pregovarač u ekonomskim sporovima, niti garant ičijeg ekonomskog blagostanja; prevashodna uloga države je da obezbedi red i poštovanje zakona kažnjavanjem prekršilaca. Iznad svega, ona treba da pruža samo okvir pojedincima da sami budu kovači svoje sreće.
(...)
Zarad ostvarenja naše vizije moderne Srbije kao ekonomski bogatog i naprednog društva slobodnih pojedinaca neophodno je izvršiti radikalnu reformu ekonomije koja bi kao osnovni moto imala sklanjanje države sa leđa građana i stvaranje uslova koji podstiču slobodno preduzetništvo. Ekonomski rast je jedini i najbolji socijalni program, a njega neće biti bez smanjenja državnog uplitanja u naše individualne živote, kao i bez uspostavljanja efikasne vladavine zakona."

No comments: